Change Language Thai English
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เทศบาลตำบลทุ่งยาว
99 ถ.ตรัง-สตูล ม.2 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โทรศัพท์ : 075-208-165
โทรสาร : 075-208-165
www.thungyaotrang.go.th
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2564
  รายงานผลการประเมิน ITA 2563
 
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
     
เทศบาลตำบลทุ่งยาว
99 ถ.ตรัง-สตูล ม.2 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-165
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
   Copyright © 2019. www.thungyaotrang.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.